konflikthantering

Konflikter har många olika källor. Vi kan vara oense om vilka metoder vi ska ansvända dvs hur vi ska genomföra något. Vi kan även vara oense om vad vi ska göra, vårt innehåll, våra mål och prioriteringar. Ett annat område är våra värderingar, vad som är moraliskt och etiskt rätt och hur vi ser på våra kollegor och deras agerande.

Många gånger handlar inte konflikten om vad den i första ögonkastet verkar vara. Ofta har flera konflikter bakomliggande faktorer. Det kan handla om något som man inte vågar ta upp som skapar frustration, irritation som omriktas eller fantasier om hur andra tänker och tycker. Personen/gruppen behöver inte vara medvetna om den omriktade frustrationen och här behövs hjälp att kartlägga den verkliga orsaken till att konfliken uppstått.

I vårt arbete med att lösa konflikter och skapa ett gott team har vi ett lösningsfokuserat och salutogent perspektiv. Det är viktigt att se konflikten i sitt sammanhang men framför allt synliggöra vad som fungerar och vilka styrkor gruppen besitter. Det är i det fungerande vi börjar arbetet då det inger hopp och motivation till att lösa konlikten.

Rädslor och försvar. Som individer är vi unika, vi har olika erfarenheter, rädslor, försvar och värderingar vilka är med och påverkar hur vi uppfattar och tolkar en situation. Det är svårt att vara objektiv. En ökad medvetenhet om rädslor och försvar kan öka förmågan att kommunicera och agera på ett mer funktionellt och medvetet sätt. Vi har olika sätt/stilar att förhålla oss i konflikter. Några hamnar i kamp, andra kompromissar, några tystnar eller anpassar sig för att undvika konfliktsituationer. En mer framgångsrik metod är samverkan. En samverkan mellan parterna skapar en relation som gör det möjligt att hantera konflikten.

Brister eller missförstånd i kommunikationen är många gånger en källa till konflikt eller att konflikten förvärras. Genom ett tydligt och begripligt syfte, redskap att ge och ta emot feedback och en medvetenhet och god intention når man bättre fram med sin kommunikation.

Konflikter är i ständig rörelse antingen på väg att lösas eller på väg att bli värre. Konflikter har olika faser, och när det börjar visas tydliga tecken utåt på att det är en konflikt bör man ta in extern hjälp då det inte är möjligt att reda ut på egen hand.

Konflikter är viktiga och kan vara ett tecken på en frisk arbetsplats om de – hanteras och bearbetas på ett konstruktivt och klokt vis. Vi kan vara er samarbetspartner i att bygga ett gott team med hög medvetenhet om eget ansvar, god kommunikation, förmåga att acceptera och se fördelar med olikheter samt släppa taget om gammalt för att skapa plats för nytt friskt och effektivt teamarbete.