handledning

Vi utgår från verksamheten och beställarens behov. I dialog ramar vi in och förtydligar behov av insatser. Tillsammans formulerar vi tydliga konkreta mål för handledningen.

Vi belyser individens/gruppens ansvar gentemot verksamhet och varandra. Synsättet är holistiskt och alla berörda parter i fältet tas i beaktning. Både ur ett relationellt och organisatoriskt perspektiv.

Vi skapar en arena för det goda mötet i kontakt och dialog med tydliga etiska ramar. Här är det tryggt, och med hjälp av andra har man chans att öka sin medvetenhet om sig själv och sitt agerande.

Vi tar upp känslor och tankar som väcks i arbetssituationer och reflekterar över hur det påverkar relationer och verksamheten. Handledning handlar i mångt och mycket om vad som sker här och nu i stunden och hur vi går vidare i processen.

Vi har många fina erfarenheter från handledning framför allt då man haft handledning under längre tid. Vid längre handledningsprocesser fördjupas medvetenhet och förståelse och nya kompetenser och utvecklingen blir därmed mer bestående.