arbetsmiljöarbete

Det flesta av våra uppdrag handlar om att systematiskt stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det gäller både ur ett organisatoriskt och relationellt perspektiv. Ska vi må bra i den verksamhet/system vi befinner oss och verkar i så behövs det att ledning aktivt arbetar med båda perspektiven. I det arbetet kan vi vara med och processleda, handleda eller utreda beroende på vad som krävs.

Organisatorisk och social arbetmiljö är relativt nya begrepp. Den organisatoriska arbetsmiljön är resultatet av hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut fattas. Den sociala arbetsmiljön är hur vi samspelar med och påverkas av de personer som finns runt omkring oss, till exempel medarbetare och chefer. Till den räknas även digitala forum som mejl, sms, chatt och liknande. Den fysiska och den orga­nisatoriska och sociala arbetsmiljön är tätt sammanlänkade.

Vi har erfarenhet av stora arbetsmiljöutredningar och kring dess upplägg. I de fall man blir ålagd eller vill göra en arbetsmiljöundersökning kan vi vara behjälpliga. Våra utredningar, börjar med att vi kartlägger upplevd organisatorisk och social arbetsmiljö. Detta kan göras genom enkäter eller djupintervjuer beroende på situation och gruppens storlek.

Utifrån vad kartläggning visar görs en riskbedömning. Vi sätter i samverkan upp mål, delmål, tar fram strategier och åtgärdsförslag. Utredningen dokumenteras både skriftligt och visuellt genom diagram.

Vi arbetar utifrån Arbetsmiljöverkets regler och riktlinjer om organisatorisk och social arbetsmiljö som gäller från och med den 31 mars 2016 och reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Det vi kan säga här är att ansvaret på ledning har stärkts då det idag är fler ska-krav att leva upp till.

Då det gäller den fysiska arbetsmiljön samarbetar vi med en erfaren organisationskonsult och sjukgymnast som kan komma in och göra bedömningar och utredningar gällande den fysiska arbetsmiljön.