processledning

Processledning handlar helt kort om att kartlägga, utvärdera, förbättra och leda en process. Genom att undersöka och arbeta med hinder och framgångsfaktorer kan processer bli mer kvalitativa och hållbara. Processarbetet är cirkulärt och vi lägger stor vikt vid hur processen genomförs, utgår från helheten, vi observerar och undersöker mönster och sammanhang. I processarbetet växlar vi mellan det komplexa och förenklingar.

Vår processledning grundar sig i Systemteori.

Cirkularitet: Genom cirkulärt tankesätt ser vi på en situation/problematik ur flera perspektiv. Vi undersöker de mönster av relationer, meningsskapande, känslor och handlingar som alla involverade parter i systemet bidrar med. Konsekvensen av att vi är med och påverkar systemet är ansvar, vårt gemensamma ansvar för det som sker. Ett synsätt som bidrar till medvetenhet om egen påverkan och aktivt ansvarstagande.

Neutralitet: Neutralitet i bemärkelsen av att vara medveten om sin egen agenda, hållning, ideér och att dessa påverkar vad du observerar och gör. För att kunna leda andra behöver man möta dem där de är så att de känner sig sedda och hörda, det bidrar till att skapa en trygg kontext som gör att individen/gruppen kan släppa taget om gamla fastlåsta mönster och öppna upp för nya tankar och ideér. Som processledare har vi uppgiften att utmana/provocera/störa rådande synsätt för att ge plats åt nya. I detta arbete är mod, nyfikenhet och engagemang ledorden.

Kontext Ingen kontext ingen mening. Kontext handlar om vilka omständigheter och sammanhang man befinner sig i, en övergripande beskrivning av en situation. Kontextens uppbyggnad är komplex och behöver ibland avgränsas och förenklas för att förstås. Det är viktigt att kontexten är tydlig och begriplig av alla, en förutsättning för att kunna koordiera situationer och skapa förståelse mellan individ, grupp och organisation. När man satt kontexten kan man se och förstå en handling som en del i ett större sammanhang.

Sociologen Aaron Antonovsky, lyfte fram vikten av känsla av sammanhang, KASAM, som i sin tur är kopplad till i vilken grad individen upplever sin situation begriplig, hanterbar och meningsfull. Antonovsky lyfte särskilt fram begreppet meningsfull som han menade var allra viktigast. Om man upplever livet som meningsfullt finns en drivkraft som kan hjälpa individen att klara de svåraste situationerna.

Språk och värdesättande: Språk, ordval, attityd, typ av frågor allt påverkar processen. Med språket som hjälp samordnar vi syften och handlingar mellan parterna i systemet. Fokus ligger på lösningar och framgångsfaktorer. Språket är relationellt vi blir speglade genom varandras filter. Ett positivt språkval som samtidigt identifierar problem och leder framåt mot lösning är funktionellt och effektivt. Att uppleva uppskattning och respekt på en personlig nivå och bli värdesatt för sina kompetenser är värdefullt för både individen och verksamheten, för hela systemet helt enkelt!